TOEIC 頻出 英単語 一覧(d-)和訳・アクセント・発音記号つき

169

TOEIC 頻出4,060語(TSL+NGSL)を「和訳・アクセント・発音記号※・音声つき」で紹介します。
※国際発音記号(IPA)、アメリカ発音

この記事は、d- 編(247語)です。
音声リンク※は目次の後にあります。
※US English/Daisy/medium @http://www.fromtexttospeech.com/

abc順:a- abc順:l-
abc順:b- abc順:m-, n-, o-
abc順:c- abc順:p-
abc順:d- abc順:q-, r-
abc順:e- abc順:s-
abc順:f- abc順:t-
abc順:g-, h- abc順:u- ~ z-
abc順:i-, j-, k-  

dad[dæd]父さん
dáily[ˈdeɪli]毎日の
dámage[ˈdæməʤ]被害
damn[dæm]永遠に罰する・罵る
dance[dæns]踊る
dánger[ˈdeɪnʤər]危険・脅威
dángerous[ˈdeɪnʤərəs]危険な
dare[dɛr]あえて…する
dark[dɑrk]暗い
dárkness[ˈdɑrknəs]暗さ
dáta[ˈdeɪtə]データ
dátabase[ˈdeɪtəˌbeɪs]データベース
date[deɪt]日付
dáughter[ˈdɔtər]娘
day[deɪ]日中
dáytime[ˈdeɪˌtaɪm]昼間
dead[dɛd]死んだ
déadline[ˈdɛˌdlaɪn]最終期限
deal[dil]分配する
déaler[ˈdilər]販売業者
déalership[ˈdilərˌʃɪp]販売権
dear[dɪr]親愛な
death[dɛθ]死
debáte[dəˈbeɪt]討論する
débit[ˈdɛbɪt]借方・負債
debt[dɛt]負債・債務
decáde[dɛˈkeɪd]10年間
decíde[ˌdɪˈsaɪd]決心する
decísion[dɪˈsɪʒən]決定
deck[dɛk]デッキ・甲板
decláre[dɪˈklɛr]宣言・公表する
declíne[dɪˈklaɪn]下を向く・減退する
décorate[ˈdɛkəˌreɪt]飾る
decorátion[ˌdɛkəˈreɪʃən]装飾
décrease[ˈdiˌkris]減少する
dédicate[ˈdɛdəˌkeɪt]ささげる
dedicátion[ˌdɛdəˈkeɪʃən]献身
dedúct[dɪˈdʌkt]控除する
dedúction[dɪˈdʌkʃən]差し引き・控除
deep[dip]深い
déeply[ˈdipli]深く・非常に
deféat[dɪˈfit]負かす
défect[ˈdifɛkt]欠点
deféctive[dɪˈfɛktɪv]欠点のある
defénd[dɪˈfɛnd]守る・弁護する
defénse[dɪˈfɛns]防衛・守備
déficit[ˈdɛfəsət]不足
defíne[dɪˈfaɪn]定義する
définite[ˈdɛfənət]明確に限定された
définitely[ˈdɛfənətli]明確に
definítion[ˌdɛfəˈnɪʃən]定義
degrée[dɪˈgri]度合い・度・級
deláy[dɪˈleɪ]遅らせる
délegate[ˈdɛləgət]代表・使節
deléte[dɪˈlit]削除する
délicate[ˈdɛləkət]優美・繊細な
delícious[dɪˈlɪʃəs]とてもおいしい
delíght[dɪˈlaɪt]大いに喜ばせる
delíver[dɪˈlɪvər]配達する
delívery[dɪˈlɪvəri]配達
delúxe[dəˈlʌks]豪華な
demánd[dɪˈmænd]要求する
demócracy[dɪˈmɑkrəsi]民主主義
democrátic[ˌdɛməˈkrætɪk]民主主義の
demólish[dɪˈmɑlɪʃ]取り壊す・くつがえす
démonstrate[ˈdɛmənˌstreɪt]実演する
demonstrátion[ˌdɛmənˈstreɪʃən]示威運動・実演
dénsity[ˈdɛnsəti]濃度・密度
déntal[ˈdɛntəl]歯の
déntist[ˈdɛntəst]歯科医
dený[dɪˈnaɪ]否定する
depárt[dɪˈpɑrt]出発する
depártment[dɪˈpɑrtmənt]部門
departméntal[dɪˌpɑrtˈmɛnəl]部門の
depárture[dɪˈpɑrʧər]出発
depénd[dɪˈpɛnd]頼る・依存する
depéndable[dɪˈpɛndəbəl]頼みになる
depéndence[dɪˈpɛndəns]依存・信頼
depéndent[dɪˈpɛndənt]従属的な
depósit[dəˈpɑzɪt]預ける
depréss[dɪˈprɛs]意気消沈させる
depréssion[dɪˈprɛʃən]意気消沈
depth[dɛpθ]深さ
deríve[dəˈraɪv]引き出す
descríbe[dɪˈskraɪb]記述する
descríption[dɪˈskrɪpʃən]記述・描写
descríptive[dɪˈskrɪptɪv]記述的な
désert[ˈdɛzɜrt]砂漠
desérve[dɪˈzɜrv]…の価値がある
desígn[dɪˈzaɪn]設計・デザインする
désignate[ˈdɛzɪgnɪt]明確に示す
desígner[dɪˈzaɪnər]デザイナー・設計者
desírable[dɪˈzaɪrəbəl]望ましい・好ましい
desíre[dɪˈzaɪər]強く望む
desk[dɛsk]机・デスク
désktop[ˈdɛskˌtɑp]机上の
désperate[ˈdɛsprɪt]自暴自棄の・絶望的な
despíte[dɪˈspaɪt]…にもかかわらず
dessért[dɪˈzɜrt]デザート
destinátion[ˌdɛstəˈneɪʃən]目的地
destróy[dɪˈstrɔɪ]破壊する・滅ぼす
destrúction[dɪˈstrʌkʃən]破壊・絶滅
detách[dɪˈtæʧ]引き離す・取り外す
detáil[dɪˈteɪl]細部
detéct[dɪˈtɛkt]検出する
detériorate[dɪˈtɪriəˌreɪt]悪くする・劣化させる
determinátion[dɪˌtɜrməˈneɪʃən]決心・決定
detérmine[dəˈtɜrmən]決心する
dévastate[ˈdɛvəˌsteɪt]荒らす・困惑させる
devélop[dɪˈvɛləp]開発する
devéloper[dɪˈvɛləpər]開発者・デベロッパー
devélopment[dɪˈvɛləpmənt]発展
devíce[dɪˈvaɪs]装置
devóte[dɪˈvoʊt]ささげる
diagnóse[ˌdaɪəgˈnoʊs]診断する
diagnóstic[ˌdaɪəgˈnɑstɪk]診断の
díagram[ˈdaɪəˌgræm]図式・図解
díal[ˈdaɪəl]ダイヤル
díalog[ˈdaɪəlɔg]対話
díamond[ˈdaɪmənd]ダイヤモンド
die[daɪ]死ぬ
díet[ˈdaɪət]日常の飲食物・ダイエット
díffer[ˈdɪfər]異なる
dífference[ˈdɪfərəns]違い
dífferent[ˈdɪfərənt]異なる
dífferently[ˈdɪfrəntli]異なるように
dífficult[ˈdɪfəkəlt]難しい
dífficulty[ˈdɪfəkəlti]困難
dig[dɪg]掘る
dígital[ˈdɪʤətəl]デジタルの
diménsion[dɪˈmɛnʃən]寸法
dine[daɪn]食事をする
díner[ˈdaɪnər]食事する人・食堂車
dínner[ˈdɪnər]ディナー
diplóma[dɪˈploʊmə]免状・卒業証書
diréct[dəˈrɛkt]指導・指示・管理する
diréction[dəˈrɛkʃən]方向
diréctly[dəˈrɛktli]まっすぐに
diréctor[dəˈrɛktər]管理者・取締役
diréctory[dəˈrɛktəri]住所氏名録・ディレクトリ
dírty[ˈdɜrti]よごれた
disáble[dɪˈseɪbəl]不具・無効にする
disagrée[dɪsəˈgri]一致しない
disagréement[dɪsəˈgrimənt]不一致・意見の相違
disappéar[ˌdɪsəˈpɪr]見えなくなる・姿を消す
disappóint[ˌdɪsəˈpɔɪnt]失望させる
disappóintment[ˌdɪsəˈpɔɪntmənt]失望
disáster[dɪˈzæstər]災害
discárd[dɪˈskɑrd]捨てる・処分する
díscipline[ˈdɪsəplən]訓練・自制心・しつけ
disconnéct[dɪskəˈnɛkt]接続を断つ・電源を切る
discontínue[dɪskənˈtɪnju]やめる・停止する
discóunt[dɪˈskaʊnt]割引する
discóver[dɪˈskʌvər]発見する
discóvery[dɪˈskʌvəri]発見
discrépancy[dɪˈskrɛpənsi]矛盾・食い違い
discúss[dɪˈskʌs]論じる
discússion[dɪˈskʌʃən]討論
diséase[dɪˈziz]病気
disgúst[dɪsˈgʌst]いや気
dish[dɪʃ]大皿・料理
díshwasher[ˈdɪˌʃwɑʃər]食器洗い機
disk[dɪsk]円盤・レコード
dislíke[dɪˈslaɪk]嫌う
dismíss[dɪˈsmɪs]解散させる
disórder[dɪˈsɔrdər]無秩序
dispátch[dɪˈspæʧ]急派・発送する
displáy[dɪˈspleɪ]展示・陳列する
dispósal[dɪˈspoʊzəl]処分・自由にできる権利
dispóse[dɪˈspoʊz]配列・配置する
dispúte[dɪˈspjut]論争する
disrúpt[dɪsˈrʌpt]崩壊させる・不通にする
disrúption[dɪsˈrʌpʃən]崩壊・中断
dissátisfy[dɪˈsætəˌsfaɪ]不満を抱かせる
dístance[ˈdɪstəns]距離
dístant[ˈdɪstənt]遠い
distínct[dɪˈstɪŋkt]別個の
distínction[dɪˈstɪŋkʃən]区別
distínguish[dɪˈstɪŋgwɪʃ]識別する
distráct[dɪˈstrækt]散らす
distráction[dɪˈstrækʃən]気が散ること
distráctor[dɪˈstræktər]足手まとい
distríbute[dɪˈstrɪbjut]分配する
distribútion[ˌdɪstrəˈbjuʃən]配分・流通
distríbutor[dɪˈstrɪbjətər]代理店・ディストリビューター
dístrict[ˈdɪstrɪkt]地区
distúrb[dɪˈstɜrb]乱す
dive[daɪv]飛び込む・潜水する
divérsity[dɪˈvɜrsəti]多様性
divíde[dɪˈvaɪd]分割・配分する
dívidend[ˈdɪvɪˌdɛnd]配当金
divísion[dɪˈvɪʒən]分割・事業部
divórce[dɪˈvɔrs]離婚
do[du]する
dock[dɑk]ドック
dóctor[ˈdɑktər]医師・博士
dócument[ˈdɑkjəmɛnt]文書
documéntary[ˌdɑkjəˈmɛntəri]文書の
documentátion[ˌdɑkjəmɛnˈteɪʃən]文書化・証拠資料
dog[dɔg]犬
dóllar[ˈdɑlər]ドル
doméstic[dəˈmɛstɪk]家庭の・国内の
dóminate[ˈdɑməˌneɪt]支配する
dónate[ˈdoʊˌneɪt]贈与・寄付する
donátion[doʊˈneɪʃən]寄付
dónut[ˈdoʊˌnʌt]ドーナツ
door[dɔr]ドア
dóorman[ˈdɔrˌmæn]ドアマン
dose[doʊs]一服・一回分の服用量
dóuble[ˈdʌbəl]2倍の
doubt[daʊt]疑う
down[daʊn]低いほうへ
dównload[ˈdaʊnˌloʊd]ダウンロードする
dównsize[ˈdaʊnˌsaɪz]小型化する
dównstairs[ˈdaʊnˈstɛrz]階下へ
dówntown[ˈdaʊnˈtaʊn]都心部・商業地区
dównturn[ˈdaʊnˌtɜrn]下降・沈滞
dózen[ˈdʌzən]ダース
draft[dræft]引くこと・草案・手形
drag[dræg]引きずる
dráma[ˈdrɑmə]ドラマ
dramátic[drəˈmætɪk]劇的な
dramátically[drəˈmætɪkli]劇的に
drástically[ˈdræstɪkli]徹底的に・思い切って
draw[drɔ]引く・引っ張る
dráwback[ˈdrɔˌbæk]難点・控除
drawer[drɔr]製図家・引き出し
dream[drim]夢
dress[drɛs]服装・ドレス
drill[drɪl]ドリル・反復練習
drink[drɪŋk]飲む
drive[draɪv]運転する
dríver[ˈdraɪvər]運転者・ドライバー
drop[drɑp]しずく・一滴
drought[draʊt]干ばつ
drug[drʌg]麻薬・薬
drum[drʌm]太鼓・ドラム
dry[draɪ]乾いた
due[du]当然の・満期の
dull[dʌl]鈍い
dúplicate[ˈdupləkət]重複・二重の
dúrable[ˈdʊrəbəl]永続性のある
dúration[ˈdʊˈreɪʃən]持続・存続
dúring[ˈdʊrɪŋ]…の間ずっと
dust[dʌst]ちり
dúty[ˈduti]義務
dynámic[daɪˈnæmɪk]動力の・力学上の・動態の

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。